Privacyreglement cliëntgegevens Wadrust

Inleiding
Wadrust vindt bescherming van de privacy belangrijk. De persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ons hebt benaderd. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens goed te beveiligen. Dit geldt voor onze medewerkers, cliënten en aspirant cliënten. Wij gebruiken deze gegevens om een goed beeld van de situatie te krijgen zodat wij cliënten goed kunnen begeleiden en dat ook te kunnen verantwoorden. We leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk en delen deze zonder toestemming daarvoor niet met anderen.

Registratie en gebruik van persoonsgegevens
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt en/of telefonisch of op andere wijze persoonlijk contact opneemt, dan worden de gegevens die wij van je krijgen bewaard zolang dit voor de volledige beantwoording en/of afhandeling daarvan nodig is. Wadrust gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens en slaat ze op in een beveiligde omgeving. Wanneer iemand cliënt wordt bij Wadrust dan worden zijn of haar persoonsgegevens vastgelegd in een dossier.

Doel van verwerking van persoonsgegevens cliënten
De persoonsgegevens die we ontvangen gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor je ons hebt benaderd. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die vanuit hun functie of taak bevoegd zijn. Onze medewerkers zijn voorafgaand aan hun aanstelling gescreend en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Het verwerken van cliëntgegevens door Wadrust heeft als doel de hulpvraag, de geboden hulp en de resultaten daarvan vast te leggen.
Zo kan de voortgang worden bewaakt en kunnen hulpverleners beter met elkaar afstemmen. Ook kan verantwoording worden afgelegd aan cliënten, ouders, instellingen of verwijzers.

Het volgende wordt vastgelegd in het cliëntdossier:

  • Naam adres, geboortedatum, geboorteplaats, zo nodig achtergrondinformatie van het cliëntsysteem, medicatiehistorie.
  • De toewijzing/ beschikking en individuele zorgovereenkomst.
  • Intake, plan van aanpak, evaluaties, lopend journaal.
  • Alle overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke registratieverplichtingen.
  • Persoonlijke werkaantekeningen, overdrachten en teambesprekingen worden niet gerekend onder verwerking van persoonsgegevens en maken geen deel uit van het cliëntdossier.

Toestemming voor verstrekken van cliënt gegevens.

  • Voor verstrekking van cliëntgegevens aan een derde moet toestemming worden gevraagd aan de cliënt/ ouders. Van ouders is toestemming nodig wanneer de cliënt nog geen 12 jaar oud is. Wanneer naar het oordeel van de jeugdzorgwerker de cliënt niet instaat is zijn belangen goed in te zien, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger worden geraadpleegd.
  • Geanonimiseerde gegevens kunnen zonder toestemming van de cliënt intern worden gebruikt ten behoeve van statistiek.
  • De verantwoordelijke medewerker moet als meldingsbevoegde zonder toestemming van de jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger zo nodig met doorbreking van de op grond van zijn beroep geldende plicht tot geheimhouding, een jeugdige melden aan de verwijsindex. Dit is van toepassing wanneer er vermoedens zijn dat de jeugdige wordt bedreigd in een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid.

Bewaarplicht:
Wadrust bewaart de cliëntgegevens gedurende 15 jaar.
Beeldmateriaal gemaakt ten behoeve van de hulpverlenging worden vernietigd na het hulpverleningstraject, tenzij anders overeengekomen is.

Geheimhouding:

Iedereen die kennis neemt van cliëntgegevens of andere persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Omgang met cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

Links
De website van Wadrust bevat verwijzingen of links naar websites van derden. Wadrust is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het privacy- en cookiebeleid van desbetreffende organisaties.

Rechten inzage en/of wijzigingen gegevens
Er is altijd recht op inzage of wijzigingen/verwijdering van de geregistreerde persoonsgegevens. Daarvoor kan er contact worden opgenomen met de contactpersoon van Wadrust.

Privacy van medewerkers
Ook voor haar medewerkers neemt Wadrust passende maatregelen om de privacy van hun persoonsgegevens te waarborgen. Denk daarbij aan rechten op inzage van geregistreerde persoonsgegevens, op rectificatie en verwijdering, op beperking van verwerking en overdraagbaarheid, klachtrecht en kennisgevingsplicht.

Wijzigingen
Wadrust kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyreglement. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de website van Wadrust.

Vragen, opmerkingen klachten of (vermoeden) datalek
Zijn er vragen, verbeterpunten of opmerkingen over de bescherming van de persoonsgegevens door Wadrust dan kan er schriftelijk of per e-mail contact met ons worden opgenomen.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te melden via dit formulier. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.