Kwaliteit

Beleid medezeggenschap Wadrust
Wadrust vind het belangrijk om informatie en ideeën van cliënten en ouders/verzorgers mee te nemen in beleid en werkwijze. Voor en tijdens het Wadrust weekend op Ameland wordt contact gelegd. Actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen rondom de situatie van de jongere worden uitgewisseld. Daarnaast is er ook altijd overleg mogelijk over de voortgang en werkwijze van Wadrust. Kinderen/jongeren gaan meestal meerdere jaren met Wadrust mee, de begeleidingsvorm groeit mee en wordt afgestemd op de ontwikkelingsfase.

Ook bij de begeleiding van individuele cliënten worden ouders/verzorgers en verwanten in overleg met de cliënten nauw betrokken. In de praktijk is er vrijwel wekelijkse afstemming waardoor alle facetten van de ontwikkeling nauwgezet gevolgd worden. Voor cliënten en hun verwanten die een Zorg in Natura beschikking hebben wordt eens per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Er is gelegenheid voor inspraak in het beleid van Wadrust en is er een vooruitblik op het volgende jaar.

Klachten en geschillen
Voor het afhandelen van klachten en geschillen heeft Wadrust zich aangesloten bij Solo Partners B.V. in Oss.

Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Wadrust is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en is wettelijk verplicht om de meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen indien de situatie daarom vraagt. Daarom verwachten wij van iedereen die bij Wadrust werkt deze verantwoordelijkheid te delen en alert te zijn op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ieder medewerker van Wadrust heeft kennis genomen van de Meldcode.